Què és la Formació Professional dual (FP dual)?

La Formació Professional (FP) dual és la modalitat de formació professional en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat a l’empresa. Els objectius són:

 • adequar la formació professional a les necessitats de les empreses,
 • establir una major vinculació i coresponsabilitat entre els centres de formació professional i les empreses, en el procés formatiu del jovent,
 • millorar el procés d’aprenentatge dels estudiants de formació professional.

El Departament d’Educació impulsa la FP dual, en què centres i empreses comparteixen les responsabilitats formatives, per tal que els ensenyaments professionals s’adeqüin a les necessitats del mercat laboral.

Beneficis

La formació dual aporta als alumnes:

 • millorar el currrículum professional
 • desenvolupar les competències professionals en un entorn laboral real
 • afavorir la incorporació al món laboral com a aprenent qualificat
 • reconèixer el valor que aporta l’estudiant per l’activitat desenvolupada a l’empresa

Alhora l’empresa i el centre educatiu també n’obtenen beneficis, en tant en quant incorporen personal qualificat a l’empresa,i els centres intercanvien i transfereixen coneixements amb les empreses.

Com funciona

 • La col·laboració entre el centre i l’empresa es formalitza mitjançant un conveni de col·laboració.
 • Per a cada alumne s’acorden les activitats formatives a desenvolupar en l’empresa per completar la seva qualificació, així com l’horari i el calendari.
 • L’empresa acull l’aprenent i li assigna un lloc de treball adient.
 • El centre educatiu i l’empresa designen els tutors que fan el seguiment dels alumnes aprenents. 
 • El seguiment i la valoració de l’aprenent es fa de forma conjunta entre l’empresa i el centre.

Fases

L’estada a l’empresa es divideix en dues fases:

1a fase – Integració. L’alumne hi fa pràctiques i mentre s’adapta al funcionament de l’empresa. 

RelacióDuradaRetribucionsSeguretat social
FCT (pràctiques)80-100 horesNo remuneradesSense alta a l’SS
Assegurança escolar

2a fase – Consolidació. Estada remunerada en modalitat de contracte o de beca, atenent als criteris d’accés prèviament acordats entre l’empresa i el centre educatiu. 

RelacióDuradaRetribucionsSeguretat social
Beca (signatura d’un acord formatiu entre empresa-centre i aprenent)1.000 horesPactada entre empresa i centre educatiu, en funció de les hores d’estadaNo poden ser inferiors a l’IPREMA partir de setembre de 2021, consultar el punt 18.4 de la resolució EDU/2085/2020, de 20 d’agost (DOGC núm. 8210)Alta a la SS com a becari